top of page

מדידת בית התרבות נווה אור

מדידת בית התרבות בקיבוץ נווה אור, הפקת שרטוטי מצב קיים של המבנה הכוללים חזיתות, תכניות בקומה ובגג ומספר חתכים. הפקת שרטוטים דו ממדיים מלאים ומודל תלת ממדי בתוכנות רוויט.

גלריית סריקות

סריקה נווה אור
סריקה נווה אור
סריקה נווה אור
סריקה נווה אור
סריקה נווה אור
סריקה נווה אור
סריקה נווה אור
סריקה נווה אור

גלריית מודל

מודל נווה אור
מודל נווה אור
מודל נווה אור
מודל נווה אור
מודל נווה אור
מודל נווה אור
מודל נווה אור
מודל נווה אור

שרטוטים דו מימדיים

שרטוט נווה אור
שרטוט נווה אור
שרטוט נווה אור
שרטוט נווה אור
שרטוט נווה אור
שרטוט נווה אור
שרטוט נווה אור
שרטוט נווה אור
שרטוט נווה אור
שרטוט נווה אור
שרטוט נווה אור
שרטוט נווה אור
bottom of page