top of page

מתקן כימי ים המלח

הפקת שרטוטי מצב קיים של המתקן

בפרויקט זה ביצענו 30 סריקות לצורך תיעוד דיגיטלי של המתקן. לאחר מכן, העברנו את הסריקות לתכנות קאד לצורך בניית מודל תלת ממדי. מתוך המודל גזרנו את השרטוטים הדו ממדיים במפלסים ובחתכים לפי צירי המבנה

סיור וירטואלי

גלריית סריקות

ashlag11
ashlag3
ashlag9
ashlag2
ashlag8
aslahg1
ashlag1
ashlag10
ashlag7
ashlag6
ashlag5
ashlag4

גלריית מודל

L9
L8
L7
L6
L5
L4
L3
L2
Ashlag Structure
Ashlag Structure-9-4
Ashlag Structure-14-2
Ashlag Structure-10-2
bottom of page